4D프라모델(2번째) M134 자동소총

2013. 8. 30. 19:07프라 & 완구

 


 

 

 

 

4D프라모델(2번째) M134 자동소총

----------------------------------

 

 

 

 

 

 2번째로 조립을 해 본것은 M134자동소총 입니다.

 

 

사진을 찍다보니 M134자동소총도

쇠처럼 무거운 느낌을 받았습니다.

 

 

여러분들도 느껴보세요 ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 사진을 찍기 전에는 몰랐는데 막상찍고 나니

이 부분에서는 쇠 처럼 무거운 느낌이 들기 시작합니다

 

저만 그런가요?

 

 

 

 

 

 

 

 

4D프라모델(2번째) M134 자동소총 오늘은 여기까지 입니다

 

즐거운 날 되세요 ^^